Dokumenti

Dokumenti

 • RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS

  1. Vispārīgie noteikumi
  2. Darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
  3. Īstenojamās izglītības programmas
  4. Izglītības procesa organizācija
  5. Izglītojamā pienākumi un tiesības
  6. Skolēnu vecāku pienākumi un tiesības
  7. Ģimnāzijas vadī Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības.
  8. Ģimnāzijas darbības tiesiskuma nodrošināšana
  9. Ģimnāzijas padome un pašpārvalde
  10. Ģimnāzijas iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti
  11. Saimnieciskā darbība
  12. Finansēšanas kārtība
  13. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
  14. Ģimnāzijas nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
  15. Citi noteikumi
 • IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
  1. Vispārīgie jautājumi
  2. Izglītības procesa organizācija
  3. Izglītojamā tiesības
  4. Izglītojamā pienākumi.
  5. Ģimnāzijā un tās teritorijā aizliegts.
  6. Prasības izglītojamo apģērbam.
  7. Stundu kavējumi.
  8. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
  9. Starpbrīžu dežūras organizācija.
  10. Ģimnāzijas darba drošība un kārtība kādā izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti ar noteikumiem.
  11. Vecāku pienākumi un tiesības.
  12. Kārtība, kādā izglītojamos, pedagogus un vecākus iepazīstina ar Noteikumiem.
  13. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos.
  14. Noslēguma jautājumi.
 • Rīgas Katoļu ģimnāzijas bibliotēkas izmantošanas noteikumi

  Bibliotēka apkalpo visus 1. – 12. klases skolēnus, pedagogus un pārējos skolas darbiniekus bez maksas.
  Pierakstoties bibliotēkā, jāaizpilda lasītāja formulārs un jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem, un ar parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
  Bibliotēkas lietotājiem jāsaudzē iespieddarbus, nedrīkst tajos izdarīt nekādas atzīmes, pasvītrojumus, locīt lapas. Saņemot grāmatas, tās jāpārbauda un par bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
  Bibliotēkas lietotājiem uz mājām izsniedz ne vairāk kā 3 grāmatas uz laiku līdz divām nedēļām, laikraksti un žurnāli izmantojami uz vietas bibliotēkas lasītavā.
  Retas grāmatas, uzziņu literatūru (enciklopēdijas, vārdnīcas utml.) un citu bieži pieprasītu izdevumu vienīgos eksemplārus uz mājām neizsniedz.
  Bibliotēkas lietotājs no jauna var saņemt grāmatas u.c. materiālus tikai tad, kad ir atnesis atpakaļ iespieddarbus, kuru lietošanas laiks ir beidzies.
  Grāmatas lasīšanas laiku pēc lasītāja lūguma var pagarināt, ja šīs grāmatas nepieprasa citi lasītāji. Savukārt, ja tas ir daudz pieprasīts iespieddarbs, tā lasīšanas laiku bibliotekāram ir tiesības saīsināt.
  Nozaudētais iespieddarbs jāaizvieto ar 2 tikpat vērtīgām un saturiski līdzīgām grāmatām vai arī jāsamaksā sods dubultā apmērā no grāmatas vērtības, bet ne mazāk par 5 eiro.
  Bibliotēkas grāmatas jāsaglabā tīras un kārtīgas, tās nedrīkst tīši bojāt. Par sabojātām grāmatām (sazīmētu, saplēstu, sasmērētu utt.) jāmaksā sods, kura apmērs atkarīgs no grāmatas vērtības un sabojātības pakāpes (minimālā summa – 0, 70 eiro).
  Mācību gada beigās visas no bibliotēkas saņemtās grāmatas jānodod bibliotēkā, kamēr tas nav izdarīts, liecību, apliecību, atestātu par skolas beigšanu neizsniedz.
  Bibliotēkā jāievēro klusums. Ja šis noteikums tiek pārkāpts, bibliotekāram ir tiesības lūgt to, kurš to neievēro, bibliotēkas telpas atstāt.
  Meklējot plauktos grāmatas, jāizmanto atdalītājs, kuru ievieto izņemtās grāmatas vietā, lai pēc tam precīzi tajā pašā vietā grāmatu ievietotu atpakaļ, ja tā tomēr netiks izmantota.
  Bibliotēkas telpās ārpus laika, kad tā atvērta lasītājiem, bez bibliotekāra ziņas ieiet un izmantot iespieddarbus, kā arī tos iznest ir aizliegts.

  Par datoru izmantošanu bibliotēkā

  Bibliotēkas pamatfunkcija ir būt informācijas centram, tādēļ datorus izmantot drīkst tikai informācijas meklēšanai un apstrādei, kas saistīta ar mācību procesu.
  Internetu drīkst izmantot arī personīgā e-pasta apskatei, izņemot vietni „draugiem.lv”.
  Pie datoriem aizliegts spēlēt datorspēles.
  Lai skatītos videomateriālus dažādās interneta vietnēs, piemēram, „youtube.com”, bibliotekāram jāiesniedz skolotāja rakstisks apliecinājums, ka tas ir ieteicis konkrēto video apskatīt mācību procesa ietvaros.
  Ja bibliotekārs konstatē, ka noteikumi tiek pārkāpti, seko brīdinājums. Ja aizrādījums jāizsaka atkārtoti, tad skolēnam var tikt liegta piekļuve interneta izmantošanai bibliotēkas telpās.

  Bibliotēkas darba laiks

  Pirmdiena 11.20 – 11.40; 12.50 – 13.10; 14.00 – 16.00
  Otrdiena
  Trešdiena
  Ceturtdiena
  Piektdiena SLĒGTS