Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai ir iespējams apmeklēt skolu klātienē, lai iepazītos ar tās darbību?

Protams! Mums regulāri notiek dažādi pasākumi, uz kuriem aicinām visus, bet var pieteikties arī uz individuālu ekskursiju pa skolu un aprunāties ar bērniem un skolotājiem.

 

Vai ir iespējams pārnākt uz RKĢ semestra vidū?

Uz RKĢ var pārnākt jebkurā brīdī. Ir daudz gadījumu, kad dažāda vecuma bērni uzsāk mācības RKĢ nebūt ne mācību gada sākumā.

Pārnākšanas kārtību nosaka MK 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 5.punkts.

Sīkāka informācija atrodama saitē: http://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit…

 

Ar ko RKĢ atšķiras no citām skolām izglītības satura ziņā?

Pamatizglītības un vidusskolas posmā satura ziņā RKĢ atšķiras ar to, ka divas stundas nedēļā notiek ticības mācība un liela loma tiek veltīta pozitīvas un motivētas attieksmes veidošanai pret mācību procesu. Tiek rūpīgi izvēlēti pedagogi darbam ar bērniem. Pamatā mācību vielas apguvei tiek veltītas metodes, kas rada interesi par mācību priekšmetu un liela loma tiek veltīta individuālo spēju attīstīšanai, – to atļauj nelielais bērnu skaits katrā klasē. Kopš 2016./2017.mācību gada vidusskolā ir ieviestas divas mācību programmas, kas specializējas sekojošos virzienos: humanitārā, kur papildus tiek apgūta runas mācība, žurnālistika, sabiedriskās attiecības, lietišķā etiķete un multimediju un digitālās tehnoloģijas, un eksaktā virziena programma, kur papildus tiek apgūta matemātiskā analīze, programmēšana un multimediju un digitālās tehnoloģijas.

 

Kā tiek vērtētas bērnu sekmes, cik liels uzsvars ir uz atzīmēm?

Atzīme ir kā atskaites punkts gan bērnam, gan skolotājam, lai noskaidrotu kas un cik lielā mērā ir apgūts, tiktu izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi, labāka vērtējuma sasniegšanai. Lielāks uzsvars tiek likts uz pozitīvas un motivētas personības attīstību.

 

Cik bērni mācās vienā klasē?

Dažādi, bet ne vairāk kā 15 bērni vienā klasē. Klasēs, kurās ir 15 bērni, uz atsevišķu mācību priekšmetu stundām bērni tiek dalīti divās grupās, lai nodrošinātu kvalitatīvāku mācību procesu.

 

No kādām mācību grāmatām mācās bērni RKĢ?

Bērni mācās no grāmatām, kuras ir apstiprinājusi IZM un iegādājusies ģimnāzija. Praktiskie darbi tiek veikti gan darba burtnīcās (mazākā skaitā), gan pedagogu individuāli izstrādātajos materiālos (pamatā).

 

Kādi interešu pulciņi darbojas RKĢ?

Mācību gada sākumā tiek apzinātas bērnu un viņu vecāku vēlmes, un atbilstoši pieprasījumam tiek organizēti pulciņi. Šobrīd skolā darbojas:

  • – Šaha pulciņš,
  • – Radošo darbu studija,
  • – Mākslas studija,
  • – Itāļu valodas pulciņš (bērniem un pieaugušajiem),
  • – Rokdarbu pulciņš,
  • – Koris,
  • – Teātra studijas,
  • – Ritmika
  •  – Audiovizuālā komunikācija.

 

Ko bērni dara starpbrīžos? Kādas iespējas skola piedāvā?

Skolā ir gan 5 minūšu starpbrīži, gan 10-20 minūšu gari. Papildus katrā klašu grupā (1-4.kl. un 5.-12.kl.) ir garais pusdienu starpbrīdis, kad bērni paēd un dodas skolas lielajā pagalmā spēlēties, klausīties putnu skaņās un būt tuvāk dabai. Ziemā tiek aktīvi izmantots slidkalniņš, savukārt vasarā – sporta laukums futbolam un citām ar bumbu spēlēm saistītām aktivitātēm. Lietainā laikā ir iespējams starpbrīdī spēlēt galda tenisu un izmantot skolas sporta zāli. Starpbrīdis ir laiks, kad neformālā vidē starp bērniem un pedagogiem veidojas pozitīvas attiecības, tā ir arī iespēja pieiet pie skolotāja individuāli un izrunāt lietas, kuras negribas apspriest publiski.

 

Kas tiek piedāvāts pagarinātās dienas nodarbībās?

Pagarinātās dienas grupa notiek profesionālu sākumskolas pedagogu vadībā. Sākumā kopīgi dodamies launagā, kur pie galda pārrunājam galda etiķetes jautājumus. Tad notiek mājas darbu pildīšana, lai vakarā bērni būtu brīvi no mācībām. Un pēcpusdienā dodamies āra pastaigā celt “pilis”, spēlēt bumbu, iepazīt dabu, klausīties putnu skaņās, braukt no kalniņa (ziemā) un uzņemt saules sniegto D vitamīnu.

 

Kur notiek sporta nodarbības?

1.-.3.klasei notiek skolas sporta zālē un pagalmā sporta laukumā. Savukārt 3.-12.klašu skolēniem Volejbola skolas sporta zālē vai ģimnāzijas sporta laukumā.

 

Vai bērniem tiek nodrošināta individuāla pieeja, kādā veidā tas tiek īstenots?

Jā, nelielais skolēnu skaits klasē ļauj pievērst īpašu uzmanību katram skolēnam, turklāt priekšmetu skolotāji ir pieejami arī konsultāciju laikā.

 

Kā RKĢ tiek risinātas konfliktsituācijas?

Visi skolotāji ir piedalījušies psiholoģijas kursos, apgūstot dažādu problēmsituāciju risināšanu. Daļa skolotāju un skolēnu veiksmīgi īsteno mediācijas funkciju.

 

Vai skolā var mācīties tikai katoļi vai tikai kristieši?

Skolā var mācīties gan citu reliģiju piederīgie, gan neticīgie. Svarīgi apzināties mūsu skolas specifiku un identitāti, respektēt citam cita viedokli. Ja izvēlamies RKĢ, tad pieņemam arī vienīgās Rīgas katoļu skolas koncepciju.

 

Vai skolā tiek respektēta bērna reliģiskā pārliecība? Kā tas tiek īstenots?

Katrs cilvēks ir Dieva radība. Katram pienākas personas cieņa. Skolā tiek īstenota reliģiskā brīvība.

 

Vai ticības mācība Rīgas katoļu ģimnāzijā ir obligāta?

Ticības mācības stundas ir obligātas. Vidusskolu beidzot, 12.klases skolēni kārto eksāmenu.

 

Kas ir galvenās kristīgās vērtības, kuras bērniem tiek mācītas?

Svētbrīdis. Svētā Mise. Ticības mācības stundas. Krusta ceļš. Kristīgi pasākumi. Radio Marija translācija atsevišķos starpbrīžos.

 

Vai visi skolas darbinieki ir kristieši?

Nē.

 

Kāds ir skolas telpu, īpaši klašu, iekārtojums?

Kas attiecas uz skolas telpu, tajā skaitā klašu iekārtojumu, tas atbilst MK noteikumu (Nr.610) prasībām. Drīzāk ir jautājums par to izmantošanu, piemēram, roku mazgāšanu, telpu vēdināšanu u.c. slimību profilakses pasākumiem. Mums arī ir ļoti paveicies, ka skolai apkārt ir liela teritorija, jo pēc ēšanas bērniem ir laiks iziet ārā. Svaigs gaiss un dabīgā saules gaisma, īpaši ziemas sezonā, ir svarīga ne tikai fiziskās, bet arī psiholoģiskās veselības saglabāšanai.

 

Kā tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe Rīgas Katoļu ģimnāzijā?

Ja bērns ir vērsies pie skolas māsas ar sūdzībām, tiek izvērtēti simptomi un pieņemts lēmums par tālāku rīcību. Saslimšanas gadījumā māsai ir tiesības atbrīvot bērnu no mācību stundām uz vienu dienu, lai izglītojamais varētu apmeklēt ģimenes ārstu. Kā tas ir norādīts Pacientu tiesību likumā, medikamentu došana tiek saskaņota ar skolēna vecākiem, turklāt skolā pieejamie medikamenti domāti tikai vienreizējai lietošanai, piemēram, alerģijas, paaugstinātas ķermeņa temperatūras gadījumā u.c.

 

Vai skolā tiek sniegts atbalsts bērniem, kuriem ir cukura diabēts vai celiakija?

Skolā tiek sniegts atbalsts bērniem ar cukura diabētu un celiakiju gan kontrolējot un koriģējot cukura līmeņa asinīs , gan nodrošinot atbilstošu ēdināšanu.