fbpx

Par mājmācības organizāciju Rīgas Katoļu ģimnāzijā

Par mājmācības organizāciju Rīgas Katoļu ģimnāzijā

By: skola_admin

30-08-2021

, ,

RĪKOJUMS

  1. Veidot klašu komplektāciju izglītībai ģimenē no 1. līdz 8. klasei, pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.25 punkta 1.daļu, kas nosaka, ka 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 22. punkta nosacījumi attiecīnāmi arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem.
  2. Apstiprināt izglītojamo komplektāciju mājmācības klasēs atbilstoši pielikumam Nr. 1 “Klašu komplektācija izglītībai ģimenē no 01.09.2021.”
  3. Apstiprināt mācību maksas modeli mājmācībā, atbilstoši pielikumam Nr. 2 “Par mācību maksu izglītībai ģimenē no 01.09.2021”, pamatojoties uz 2021. gada 10. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 525 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs””, kuri nosaka Valsts finansējuma koeficienta samazinājumu uz 0,1 (nulle, viens), izglītojamiem, kuri pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē.
  4. Noteikt, ka mācību maksa izglītībai ģimenē sastāv no vecāka līdzmaksājuma 30,00 Eur (trīsdesmit eiro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējuma, ja izglītības iestādei noslēgts līgums ar pašvaldību. Vecāki apstiprina mācību maksu, parakstot Rīgas Katoļu ģimnāzijas un izglītojamo vecāku vienošanos “Par mācību maksu no 01.09.2021. līdz 31.05.2021.”